Benim Mahallem Projesi

  Mahalle Meclisleri Projesi ile mahalle ölçeğinde yönetim birimi oluşturarak, karar alma süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve kamusal alanın inşası amaçlanmaktadır.
Mahalle Meclislerinin yürütmesi Muhtarın Doğal Başkanlığında, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Yazman ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Temsilcisi’nden oluşmaktadır.

Hizmetin Amacı:

Mahalle Meclisleri Projesiyle mahalle ölçeğinde yönetim biri oluşturarak, karar süreçlerine aktif katılımın sağlanması ve kamusal alanın demokratik inşası amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle:

Denizli ilinde yaşayan tüm vatandaşlar.*

Başvuru Koşulları:

Mahalle Meclislerinin doğal üyesi bulunmaktadır. Her iki yılda bir doğal üyelerin revize edilmesi, değişikliklerin kaydedilmesi sağlanır.

Doğal Üyeler:

-Muhtar,

-Azalar,

- Mahallede ikamet eden Belediye Meclis Üyeleri,

-Mahallede ikamet eden Okul Aile Birliği Temsilcileri,

-Aile Sağlığı Merkezi Temsilcisi,

-Mahalle bazında faaliyet yürüten STÖ’lerin temsilcileri,

-Mahalle bazında yer alan spor kulüpleri,

-Mahallede yer alan cami ve o caminin imamı/temsilcisi,

- Mahallede yer alan okulların, mahallede ikamet eden Okul Yöneticileri veya Yöneticilerin belirleyeceği Temsilci,

-İlkokul, ortaokul, liselerden mahallede ikamet eden birer öğrencisi.

Hizmet Kapsamı:

1.     Mahalle Meclisleri toplantılarının sürekliliğini sağlamak.

2.      Meclislerin aldıkları kararların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi ve kurumlardan gelen yanıtların mahalle Meclislerine yönlendirilmesi.

3.     Meclislerin kampanya, etkinlik, proje, imza kampanyaları vb. faaliyetleri gerçekleştirmesine destek olmak.

Hizmetin Veriliş Şekli:

Mahalle Meclisleri, mahallenin ortak ihtiyaçlarını belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve mahallelinin kamu yönetimlerinin karar süreçlerine katılımını sağlamak konularında çalışmalar yürütür, mahallesiyle ilgili önceliklere karar verir ve projeler üretir. Toplantı, eğitim, proje ve benzeri konularda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nden destek alır.
Belediyenin ve diğer kurumların asli görevleri ile ilgili görüşmeler muhtarlık tarafından yürütülür. 
Mahalle Meclislerinden beklenen mahalli idarelerin görev ve sorumlulukları bünyesinde bulunan konuları (yama, çöp, aydınlatma ampulünün patlaması gibi) konuları görüşmek değil mahallenin yaşam kalitesini arttıracak projeleri oluşturmak ve unutulmaya yüz tutmuş mahallelik kültürünü ve demokrasi bilincini geliştirecek çalışmalar gerçekleştirmeleridir.
Mahallenin özeline yönelik sorunlara mahalle bazında çözümler üretmek, çocukların, kadınların, engellilerin kent yaşamına aktif katılımını sağlayacak atölyeler düzenlemek, eğitimler vermek, bir arada sohbet etmenin ve daha iyi bir mahalle yaşamı için dayanışmanın tohumlarının da ekileceği toplantılar, şenlikler yapmak da mahalle Meclislerinin yapabileceği çalışmalar arasındadır.

Mahalle Meclisleri’nde;

-Öncelikle mahallenin sorunları konuşulur.

-Bölgesel sorunlarla ilgili Meclisleri birlikte çalışabilir.

-Çok aktörlü, katılımcı bir süreç işletilir.

-Kadınların, engellilerin toplumsal sorunları ele alınır.

Mahalle Meclisleri insan haklarına karşıt bir eylemde bulunamaz, ayrımcılık yapamaz, siyasi partiler arasında taraf tutamaz ve hiçbir şekilde para toplayamaz.

Mahalle Meclisleri işleyişi Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilen Mahalle Meclisleri İşleyiş Yönergesi uyarınca yürütülür.

 

MAHALLE MECLİSLERİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

-Mahalle Meclisleri doğal üyelerden oluşur.

-Muhtar, muhtarlık azaları, varsa okul ve okul aile birliği ve aile sağlığı merkezi temsilcisi, mahalle özelinde faaliyet yürüten STK’ların( dernek, birlik, kulüp, kooperatif vb.) temsilcileri, mahallede yer alan cami temsilcisi, mahalleye özel yer alan spor kulüp temsilcisi, ilkokul, ortaokul ve liselerden birer öğrenci temsilcisi doğal üye olarak Meclislere katılırlar.

-Mahalle Meclisleri doğal başkanı muhtardır. Mahalle Meclisleri ilk toplantısında iki başkan yardımcısı, bir yazmandan oluşan yürütme kurulunu seçer. Mahalle Meclislerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nde kimin temsil edeceği yapılacak seçimle belirlenir.

-Mahalle Meclisleri en az ayda bir kez toplanır. Toplantıya mazeret bildirmeden 3 kez arka arkaya katılmayan temsilci üyelikten düşer. Varsa yedek üye yerine geçer. Kararlar oy birliği ile alınır, oy birliğinin oluşmadığı durumlarda oy çokluğu esas alınır.

-Mahalle Meclislerinde Kadın, Engelli, Genç (18-30 yaş) katılımı önem arz eder.

-Bu yönerge Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından yürütülür ve Genel Kurul tarafından değiştirilir.

Ayda bir kez gerçekleştirilen meclis toplantısına katılan üyeler toplantı hazirun cetvelini imzaladıktan sonra toplantıya geçilir. Meclis Başkanı, başkan toplantıda bulunmadığı takdirde sırasıyla başkan yardımcıları tarafından toplantının gündemleri üyelerin de önerileriyle oluşturulur. Eğer alınmış kararlara cevaben gelmiş yazı var ise Meclis üyeleriyle paylaşılır. Toplantıda alınan kararlar Mahalle Meclisi karar defterine yazılır, Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak fotokopisi alınır ve hazirun cetvelinin bir örneği ile birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’ne ulaştırılır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel sekreterliği tarafından Meclislerin kararları incelenir ve kararın gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından resmi yazı şeklinde iletilir.
Denizli Büyükşehir Belediyesi mahalleler ile ilgili yapılacak program ve çalışmalarda (stratejik plan oluşturma, asfalt tretuvar pragramı, park bahçe imalatı, imar planlaması, imar planı değişiklikleri, sosyal, kültürel ve sportif alanların konumlandırılması ve işlevlendirilmesi, kentsel yenileme vb.) mahalle Meclislerinin görüş, öneri ve onayını alır. Görüş ve onay alınacak çalışmanın niteliğine bağlı olarak mahallenin bir bölümünü veya genelini önemli derecede etkileyecek uygulamalarda mahallenin ilgili bölümü veya genelinde mahalle sakinlerine çağrı yapılarak halk toplantısı düzenlenir ve toplantıdan çıkan karara uyulur. Halk toplantısında bir karar alınamaz ise toplantıda karar alınarak referanduma gidilir.
Meclislerin kampanya, etkinlik, proje, imza kampanyaları vb. faaliyetler gerçekleştirme talebinde bulunması durumunda, yapılacak çalışma için gerekli materyallerin(afiş, broşür, sosyal medya duyurusu, ses sistemi vb.) temini ve gerekli hallerde danışma ihtiyacının karşılanması için uzmanlarla iletişim sağlanır.

Mekân:

Mahalle Meclisi toplantıları Mahalle Muhtarlık Binası’nda gerçekleştirilir. Bu mekanların fiziki koşulları uygun değilse, toplantılar yine mahallede bulunan kafeterya, lokal vb. yerlerde yapılabilir.


+