Yönergeler


(Kent Konseyi Prosedürü)
(Kent Konseyi Çalışma Yönergesi )
(Komisyonlar ve Alt Çalışma Komisyonları Çalışma Yönergesi )
(Engelliler Meclisi çalışma yönergesi)
(Gençlik Meclisi çalışma yönergesi)
(Kadın Meclisi çalışma yönergesi)
(Çocuk Meclisi çalışma yönergesi)
 
KENT KONSEYİ PROSEDÜRÜ
 
AMAÇ: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin çalışma yöntemini tanımlar.
KAPSAM : Kent Konseyi çalışmalarını kapsar.
SORUMLULUK : Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Kültür Sosyal İşleri Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, genel sekreteri ve üyeleri sorumludur.
TANIMLAR :
Belediye : Denizli Büyükşehir Belediyesini,
Başkanlık : Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
Başkan : Denizli Büyükşehir Belediye Başkanını,
Kent Konseyi Başkanı : Kent Konseyi Genel Kurulunca seçilen kişiyi,
Kent Konseyi Yürütme Kurulu : Genel Kurul tarafından seçilen en az yedi kişiden oluşan kurulu,
Kent Konseyi Genel Sekreteri : Büyükşehir Belediye Başkanının önerisi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçimiyle belirlenen kişiyi,  
Meclisler: Kent Konseyi oluşumunda yer alan gönüllülerden oluşan meclisleri,
Çalışma Komisyonları: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi üyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları komisyonları,
Komisyon Alt Çalışma Grupları:Komisyonların ve Meclislerin içinde yer alan sayısı ihtiyaca göre belirlenen grupları,
Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü ifade eder.
UYGULAMA:
1.    Kent Konseyi Başkanlığı Prosedürü
Görev süresi ,yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl ,ikinci dönem için üç yıldır.Her yıl Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere yılda en az 2 defa yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu’na Kent Konseyi başkanı başkanlık eder. Genel Kurulun Yürütme Kurulunun ,meclislerin ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esasları ile Resmi Gazete’de yayımlanan 27250 sayılı yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla,çalışma yönergesini belirler. Kent Konseyi Başkanı Kent konseyi Yürütme kuruluna başkanlık eder.
1.1. Kent Konseyi Yürütme Kurulu Prosedürü
       Kent Konseyi Başkanı ileparalel olmak üzere görev süreleri ilk dönem için iki yıl ,ikinci       dönem için üç yıldır.Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Kent Konseyi genel KurulunaYürütme Kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder. Genel Kurulun gündemini tespit eder ve genel kurul tarafından oluşturulan görüşleri belediyeye sunar ve uygulamayı izler.
1.2. Kent Konseyi Genel Sekreterliği Prosedürü
       27250 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde     belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonunu sağlar.
       Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme kuruluna karşı sorumludur.
       Kent Konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayılarının salt çoğunlu ile toplanmalarını sağlar. Bu toplantılar için uygun mekanların sağlanması, basına duyurusunun yapılması, araçlarının teminini sağlar. Kent Konseyi organlarının yapacağı herhangi bir etkinlik için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi sağlanır. Kent Konseyi Genel Kurulunun her Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere yılda en az 2 kere toplanması için gerekli koşulları sağlar. Davetleri çıkarır, duyurusunu yapar, basına haber verir. Salon, mekan hazırlıkları yapar. Toplantı tutanaklarını tutar. Kent Konseyi Genel Kurulları dışında tüm Kent Konseyi organlarının (Meclisler ve Çalışma Komisyonları) yönetmelikleri gereğince aynı hazırlıkları yaparak toplantılarının gerçekleşmesini sağlar.
 
1.3. Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma Komisyonları Prosedürü
Kent Konseyi görev alanına giren konularda meclis ve çalışma komisyonları oluşturabilir. Belediyemizde bu kapsamda a)Kadın Meclisi b) Gençlik Meclisi c) Çocuk Meclisi
d) Engelliler Meclisi olmak üzere 4 Meclis vardır.
Ayrıca a) İmar ve Şehircilik Komisyonu b) Çevre ,Orman, Su ve Sağlık Komisyonu c) Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu d) Eğitim, Kültür, Turizm,Sanat ve Spor Komisyonu e)Afetler ve Zarar Azaltma Çalışmaları Komisyonu f) Sanayi,Ticaret ve Ekonomi Komisyonu g) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu h)AR-GE Komisyonu olmak üzere 8 çalışma komisyonu vardır.
Meclisler ve çalışma komisyonlarının çalışma usul ve esasları kendi Genel kurullarında yapılan çalışma ve onayın ardından Kent Konseyi Genel Kuruluna yapılan sunum sonrasında Kent Konseyi Genel Kurulunca belirlenir.
 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
I. Dış Kaynaklı Dokümanlar
5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
27250 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çalışma Yönergesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Komisyonlar ve Alt Çalışma Grupları Çalışma Yönergesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönergesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönergesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönergesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk meclisi Yönergesi
 
II. FORMLAR
Sosyal Yardım Evrağı
Lise Öğrenim Yardımı Başvuru Evrağı
Engelli Kayıt Form Evrağı
Bilgi Evleri ve Kurs Merkezleri Başvuru Evrağı
Konservatuar Başvuru Evrağı
 
III. PROSEDÜRLER
Kültür ve Sosyal İşler Prosedürü
+